PCKZ

Inne szkolenia

Wybierz interesujący cię kurs z naszej oferty:

Kurs ochrony danych osobowych
Audytor efektywności energetycznej
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Kurs prowadzenia książki obiektu budowlanego i eksploatacji budynku
infoDowiedz się więcej

Kurs ochrony danych osobowych

CEL SZKOLENIA:

Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO), a także zapoznanie z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 1 dzień warsztatów teoretycznych i praktycznych

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 • brak

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Audytor efektywności energetycznej

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznej umiejętności sporządzania audytów efektywności energetycznej zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej i powiązanymi z nią aktami wykonawczymi. Kurs dedykowany dla osób sporządzających audyty termomodernizacyjne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 4 dni

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 • ukończone 18 lat

Pierwsza pomoc przedmedyczna

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności:

 • podejmowania działań ratowniczych
 • poznania zasady udzielania pierwszej pomocy, nawiązywania kontaktu z pacjentem i udzielania mu psychicznego wsparcia
 • podjęcia czynności ratunkowych w nagłych przypadkach
 • dokonywania ocen stanu ofiar wypadków

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 1 dzień

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Lp.

Nazwa zajęć

Il. godzin

1.

Reanimacja i transport poszkodowanego

1

2.

Opatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadkach typowych urazów i zatruć:
- krwotoki
- zranienia
- złamania
- zwichnięcia

2

3.

Oparzenia
- oparzenia kwasami
- oparzenia ługami
- pomoc doraźna w oparzeniach oczu związkami żrącymi
- nietypowe oparzenia chemiczne
- oparzenia promieniami jonizującymi

2

4.

Porażenia prądem elektrycznym

1

5.

Zatrucia chemiczne:
- zatrucia przez drogi oddechowe
- zatrucia poprzez układ pokarmowy
- zatrucia poprzez skórę

1

6.

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

1

 

Razem

8

Kurs prowadzenia książki obiektu budowlanego i eksploatacji budynku

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz praktyczne prowadzenie dokumentacji budowlanej.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 2 dni

DOKUMENTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 1. Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego:
  • obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
  • zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym,
  • obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.
 2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
  • obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
  • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
  • odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.
 3. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego:
  • rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
  • kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe,
  • kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.
 4. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu:
  • konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu,
  • obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
  • obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.
 5. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego:
  • podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
  • zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
  • obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.
 6. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.
 7. Panel dyskusyjny.
Kontakt
Skontaktuj się z nami
telefon
Telefon stacjonarny
61 662 40 13
telefon
Telefon mobilny
+48 507111032
email
Adres e-mail
biuro@pckz.poznan.pl
arrow